ประวัติความเป็นมา
     ตราสัญลักษณ์
     อำนาจหน้าที่

     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองสวัสดิการสังคมฯ
     ส่วนการศึกษา ศาสนา ฯ
     ส่วนสาธารณสุข

     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.สักหลง
     ข้าราชการและพนักงานจ้าง

     ภาษีป้าย
     ภาษีบำรุงท้องที่
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

     หมู่ที่ 1 บ้านวังร
     หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
     หมู่ที่ 3 บ้านสักหลง
     หมู่ที่ 4 บ้านสักหลง
     หมู่ที่ 5 บ้านขวัญโยน
     หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่ง
     หมู่ที่ 7 บ้านห้วยชัน
     หมู่ที่ 8 บ้านวังร่อง
     หมู่ที่ 9 บ้านดอนสว่าง
     หมู่ที่ 10 บ้านสักหลง
     หมู่ที่ 11 บ้านท่าลี่
 
 

 

 

 

ี่ 
     พ.ศ. 2555 -2561

     พ.ศ. 2558 - 2560
     พ.ศ. 2559 - 2561

     ปีงบประมาณ 2558
     ปีงบประมาณ 2559

     ปีงบประมาณ 2558
     ปีงบประมาณ 2559

     เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
     รร.สร้างสุขฯ ต.สักหลง
     สภาเด็กและเยาวชนสักหลง

     ตุลาคม - ธันวาคม
     มกราคม - มีนาคม
     เมษายน - มิถุนายน
     กรกฎาคม - กันยายน

     รายรับ - รายจ่าย ปี 2558
     รายงานการประชุมสภา

     การดำเนินการ
     ภาพกิจกรรม

     การจัดตั้ง
     สมาชิก อปพร.
     บุคลากรประจำ
     ภาพกิจกรรม

ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์โดย
นายชัชพงศ์  กองมูล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955   E- mail : saklong_sao@hotmail.com